Privātuma politika

Šī Privātuma politika (turpmāk – Politika) sniedz informāciju par to, kāpēc SPARKLES SIA piepūšamo atrakciju noma (turpmāk-SPARKLES) apkopo, izmanto Jūsu personas datus saistībā ar Jūsu kā klienta attiecībām ar SPARKLES.

SPARKLES rūpējas par Jūsu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Jūsu tiesības uz personas datu apstrādes likumību, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

SPARKLES ievēro sekojošus datu apstrādes pamatprincipus:

 • personas dati tiek iegūti tikai ar skaidri definētu un likumīgu mērķi;
 • personas dati tiek apstrādāti tikai atbilstoši likumam un taisnīgi;
 • personas dati tiek uzglabāti droši un ne ilgāk kā tie ir nepieciešami noteiktā mērķa sasniegšanai vai ne ilgāk kā ir noteikts normatīvajos aktos.

Politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Jūs nododat SPARKLES personas datus.

DATU PĀRZINIS

Saskaņā ar spēkā esošiem personu datu aizsardzību regulējošiem tiesību aktiem SPARKLES ir datu pārzinis. SPARKLES ir atbildīgs par to, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti atbilstoši šai Politikai un normatīvajiem aktiem, kas regulē personu datu aizsardzību.

Datu pārziņa kontaktinformācija: SPARKLES SIA, Reģistrācijas Nr.: 50203375911, Tel.: 29561999, e-pasts: info@sparkles.lv.

PERSONAS DATU IEGŪŠANA

SPARKLES ir atbildīga par tiem personas datiem, kurus fiziskā persona ir nodevis SPARKLES (aizpildot rezervācijas vai kontaktu formu mājaslapā atrakcijasnoma.lv, sazinoties ar SPARKLES sociālajos tīklos vai telefoniski sms/ Whatsapp.

Personas dati, ko SPARKLES iegūst:

 • pamatdati: vārds, uzvārds, dzimšanas datums un personas kods, personu apliecinoša dokumenta dati;
 • saziņas dati: e-pasta adrese, adrese un tālruņa numurs, saziņas saturu – e-pasti, vēstules, piezīmes par sarunas saturu;
 • informācija, kas saistīta ar klientu attiecībām: sagatavoto piedāvājumu vēsture, pasūtījumu vēsture, inventāra nomas darījumu vēsture;
 • citi dati līguma izpildes ietvaros.

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN TIESISKAIS PAMATS

SPARKLES apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

 •  Identifikācija un pakalpojumu sniegšana

Sniegt Jums SPARKLES pakalpojumus-iznomāt piepūšamās atrakcijas, sagatavot un izpildīt līgumu, un pārvaldīt un uzturēt klientu attiecības starp SPARKLES un Jums.

 • Ar finanšu uzskaiti saistītie dati

Izpildītu SPARKLES saistības atbilstoši spēkā esošajiem grāmatvedības un nodokļu tiesību aktiem, SPARKLES apstrādās Jūsu personas datus šo aktu noteiktajā apjomā un termiņā.

 • Mārketings

SPARKLES var izmantot personas datus, lai sazinātos ar Jums, nosūtītu Jums informāciju, kas saistīta ar SPARKLES sniegtajiem pakalpojumiem.

PERSONAS DATU NODOŠANA

SPARKLES var nodot personas datus:

 • Līgumpartnerim – kas kā atrakciju piegādātājs, saskaņā ar SPARKLES instrukcijām nodrošina Pakalpojumu;
 • Varas institūcijām vai juridisko pakalpojumu sniedzējiem, ja ir aizdomas par noziedzīgām vai neatbilstošām darbībām.

PERSONAS DATU SAGLABĀŠANA

SPARKLES saglabās Jūsu personas datus līdz tie vairs nebūs vajadzīgi saistībā ar to iegūšanas un apstrādāšanas mērķiem. Komerciālo dokumentu, kas sevī ietver grāmatvedības dokumentus un grāmatvedības uzskaiti, saglabāšanas termiņš ir 5 vai 10 gadi.

JŪSU TIESĪBAS

Jums ir tiesības iesniegt uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai) sūdzību par savu personas datu apstrādi, ja Jūs uzskatāt, ka personas datu apstrāde pārkāpj tiesisko regulējumu par privātās dzīves neaizskaramību.

IZMAIŅAS POLITIKĀ

Šī privātuma politika var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā privātuma politikas versija, kas ir publicēta vietnē www.atrakcijasnoma.lv, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas. Ja Jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības par SPARKLES vietnes atrakcijasnoma.lv privātuma politiku, rakstiet uz e-pasta adresi info@sparkles.lv.

lvLV