Noteikumi

Piepūšamo atrakciju Nomas noteikumi
 1. Lai saņemtu piepūšamo atrakciju, Nomniekam ir jāuzrāda Nomnieka personu apliecinošs dokuments.
 2. Iznomātājs nodod Nomniekam piepūšamo atrakciju Līgumā noteiktajā vietā un laikā, iepazīstina Nomnieku ar piepūšamās atrakcijas lietošanas noteikumiem.
 3. Atrakcijas nomas laiks plkst.10-20.
 4. Nomnieks apņemas atdod piepūšamo atrakciju Iznomātājam Līgumā noteiktajā vietā un laikā tādā pašā lietošanas kārtībā kā saņēma.
 5. Nomnieks nedrīkst nomā paņemto piepūšamo atrakciju izvest ārpus Latvijas Republikas robežām.
 6. Ja piepūšamā atrakcija nomas laikā Nomnieka vainas dēļ, vai bez tās, tiek saplēsta, sabojāta, pazaudēta vai kāda cita iemesla dēļ Nomnieks nevar piepūšamo atrakciju atdod Iznomātājam, tad Nomnieks atlīdzina Iznomātājam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā.
 7. Nomnieks nedrīkst veikt piepūšamās atrakcijas remontu bez Iznomātāja piekrišanas.
 8. Iznomātājs neuzņemas atbildību par sekām, kas varētu rasties no piepūšamās atrakcijas neprasmīgas lietošanas un apstākļu vai iespēju nenovērtēšanas.
Piepūšamās atrakcijas lietošanas noteikumi:
 1. Piepūšamās atrakcijas lietošana paredzēta bērniem sākot no 3 gadu vecuma.
 2. Nomnieks, kurš saņem piepūšamo atrakciju, pirms piepūšamās atrakcijas lietošanas, apņemas iepazīstināt bērnus ar piepūšamās atrakcijas lietošanas noteikumiem, un neatstāt bērnus bez uzraudzības piepūšamajā atrakcijā.
 3. Piepūšamo atrakciju paredzēts lietot gan telpās, gan brīvā dabā.
 4. Nelietot piepūšamo atrakciju stipra vēja (virs 7m/s) un ilgstošu nokrišņu gadījumā.
 5. Piepūšamo atrakciju uzstāda tikai uz līdzenas laukuma pamatnes, kas ir attīrīta no asiem priekšmetiem (akmeņiem, stikliem, naglām uc.) un dzīvnieku ekskrementiem.
 6. Piepūšamo atrakciju uzstāda piepūšot to ar gaisu (5-15min.), izmantojot gaisa pūtēju, kas jāpieslēdz elektriskajam spriegumam ~230V. Atrakcijas darbībai nepieciešams nepārtraukts elektrības pieslēgums.
 7. Nofiksē piepūšamo atrakciju pie laukuma pamatnes ar speciāli tam paredzētiem stiprinājumiem.
Piepūšamajā atrakcijā aizliegts:
 1. Atrasties apavos;
 2. Lietot pārtikas produktus un košļājamās gumijas;
 3. Lietot asus, karstus uc. priekšmetus, krāsojošas vielas, šķidrumus, eļļas, sveķus uc. produktus;
 4. Ievest dzīvniekus;
 5. Grūstīties un kāpt uz piepūšamās atrakcijas aizsargbortiem, liekties pāri malām;
 6. No slīdkalniņa slidināties atmuguriski, stāvot kājās, uz vēdera vai ar galvu pa priekšu un kāpt uz augšu pa slīdkalniņu;
 7. Pārsniegt kopējo pieļaujamo bērnu skaitu, vecumu un svaru;
 8. No piepūšamās atrakcijas aizliegts izlekt! Lai izkāptu no tās, ir jāapsēžas uz atrakcijas malas un uzmanīgi jāizkāpj.
SVARĪGI!

Līdz piepūšamās atrakcijas uzstādīšanas vietai ceļam ir jābūt viegli piebraucamam, bez apgrūtinājumiem. Ja piepūšamā atrakcija ir jāpārvieto pa nelīdzenu zemes virsmu (ar nogāzēm), vai atrakcija ir jāpārvieto pa pakāpieniem, par to ir jāinformē iznomātājs. Atrakcijas NETIEK UZSTĀDĪTAS, ja zemes segums ir melnzeme, grants vai smiltis.

lvLV